بازسازی سازه های بتنی زیر آب ( مرتضی دهقانی - عمران - ساختمان)

این پدیده به علت عمر زیاد سازه ها در محیط آبی و اتصال ضعیف رزین اپوکسی در شرایط مرطوب است.تحقیقات جدیدی که در سال 2009 به طور مشترک در کشورهای آمریکا و کره جنوبی انجام شد منجر به ساخت و معرفی نوع جدیدی از رزین اپوکسی آبی شد که روش بازسازی در محیط های آبی را قابل اجرا می کند. برای سنجش خواص این رزین جدید با نام  انواع آزمایش های استحکام فشاری، استحکام کششی، استحکام اتصال، مقاومت خمشی، ضریب انبساط حرارتی، مقاومت شیمیایی و انقباضات انجام شد. نتایج آزمایشات نشان داده است که کارایی سازه های آبی به نحو قابل توجهی افزایش یافته است.

لینک

/ 0 نظر / 67 بازدید