تجهیز کارگاه

این صفحه اطلاعات مهم مربوط به واحد تجهیز کارگاه یا مدیریت تشکیلات کارگاهی را شامل می شود.

 

هدف:

آشنا شدن با نحوه فراهم آوردن مقدمات لازم جهت شروع کار در یک کارگاه ساختمانی، روابط بین عوامل مختلف و قوانین و مقررات مربوطه

 

ارزشیابی:

  1. مشارکت فعال در وبلاگ: دانشجویان موظفند تعداد سه پست و سه کامنت در وبلاگ "مدیریت ساخت" ثبت کنند. حداقل دو مطلب مربوط به صنعت ساختمان باید توسط هر دانشجو فرستاده شود (12 درصد).
  2. انجام پروژه: برای تمرین مفاهیم تدریس شده یک پروژه دانشگاهی برای تهیه مدارک شرکت در مناقصه برای ساختن یک بنای فرضی تعریف می گردد. دانشجویان در گروههای پنج نفره و در طول ترم اقدام به انجام پروژه می نمایند. به مرور و با تدریس مباحث مختلف پروژه تکمیل خواهد شد (48 درصد).
  3. امتحان کتبی نهایی: این امتحان جهت ارزشیابی دانشجویان از میزان آگاهی ایشان از مباحث مطرح شده در کلاس انجام می گردد (40 درصد).

 

 

 

/ 0 نظر / 60 بازدید