شهر شکل گرفته براساس جهات کیهانی(محدثه حجازی-کاردانی معماری)

شهرهای زیادی براساس جهات کیهانی شکل گرفته اند که ازآن جمله تخت سلیمان ,تپه زاغه ,اهرام مصر وشهرهگمتانه و...
که درادامه به چگونگی شکل گیری تخت سلیمان براساس جهات کیهانی می پردازیم:  همان طورکه می دانیم درپیوند شهرباکیهان پس از مقیاس منطقه , مقیاس شهر که انسان در آن زندگی می کند به عالم کبیر یا همان کیهان پیوند داده می شودکه این جهات محورهای شهری را می توان   درتطبیق باجهات کیهانی بطور واضح مشاهد کرد مثلا"در دو سوی محور دروازه های شهر قرار   می گیرد که البته نباید حتما"در دوسوی محور شهری باشد می تواند در چهارسو و هشت سو و... نیز قرارگیردکه از آن جمله درتخت سلیمان که در دوسوی محورش دروازه های شهر قرار گرفته در فضاهایی که تخت سلیمان قرار گرفته این نکته بارز است که فضاهای کیفی که جای دهنده جسم انسان است مانند قالبی است که در درون آن جواهری بنام انسان جای می گیرد و ازطرف دیگر همین فضا با عالم کیهانی پیوند دارد                                                   
بنابراین فضاها در تخت سلیمان طوری طراحی شده که توانایی برخورد دو عالم     صغیر(انسان) وعالم کبیر(کیهان) را داشته باشددرکل می توان به این نتیجه رسید که فضاهای طراحی شده چه درجز، و چه در کل,باید  توانایی یکی شدن عالم کبیر وصغیر را داشته باشد.
برداشت مطلب: مجله معمار56
/ 0 نظر / 84 بازدید