# معماری

سایبان متروپل (زهرا مومنی - مهندسی عمران نقشه برداری)

سایبان متروپل بزرگترین سازه چوبی دنیا در اسپانیا واقع شده است. http://www.eng-films.com/index.php?option=com_content&view=article&id=674:%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84&catid=17:1390-05-25-11-36-00&Itemid=80
/ 10 نظر / 42 بازدید