پل با تیرهای حمال(ایمان بخشنده-کاردانی عمران-کارهای عمومی ساختمان)

پل با تیرهای حمال:این پلهاازمتداول ترین انواع مورداستفاده برای دهانه های متوسط (تا250 متر)می باشند.تیرهای حمال معمولابه صورت شبکه های فلزی مقاطع جعبه ای یا تیرهای مرکب تو پر ساخته شده و تغییر شکل بسیارمحدودی خواهند داشت. شبکه های فلزی معمولآ سبک بوده اما با توجه به خصوصیات ظاهری آنها ،کمتر در مناطق شهری مورد استفاده قرار می گیرند.در حالت کلی این پلها را نیز می توان به شرح زیر تفکیک نمود 
• پل با تیرهای حمال جانبی 
در این حالت تیرهای حمال جانبی معمولآ از شبکه های فلزی تشکیل شده و اجزاء اصلی باربر تابلیه می باشند. در شرایطی که عرض پل محدود باشد ( کمتر از14 متر ) می توان از این سیتستم استفاده نمود 
• پل با تیر های حمال تحتانی 
در این حالت تیرهای حمال عمومآاز نوع تیرهای مرکب با جان تو پر ( که از چند ورق فلز با اتصال پیج پرچ یا جوش تشکیل شده اند ) می باشند. تیرهای حمال با ارتفاع ثابت یا متغیر ساخته شده و در نتیجه ضمن حصول منظره مناسب صرفه جوئی مهمی نیز در مصرف مصالح خواهد شد. همچنین در بعضی شرایط می توان سبستم متشکل از تیرها یا حمال تحتانی را با یک مقطع جعبه ای جایگزین نمود.
.به نظرمن در درسهایی که داشتیم ومطالبی که خواندم کمتر به موضوع پل پرداخته شده گفتم شاید جالب باشه اطلاعاتی درمورد این نوع پل داشته باشید
البته این نوع پل بسیار جای بحث داشت اماچکیده ای از این موضوع را که فکر کردم برای اطلاعات شما مفید است را گذاشتم امیدوارم که این موضوع مقداری به اطلاعات شما اضافه کرده باشد.منتظر نظرات شما هستم.
/ 0 نظر / 49 بازدید