روشهای اجرای ساختمان

این صفحه اطلاعات مهم مربوط به واحد روشهای اجرای ساختمان یا کارگاه تکمیلی را شامل می شود.

هدف:

آشنا ساختن دانشجویان با روشهای اجرای ساختمانهای فولادی و بتن آرمه

ارزشیابی:

  1. مشارکت فعال در وبلاگ: دانشجویان موظفند تعداد سه پست و سه کامنت در وبلاگ "مدیریت ساخت" ثبت کنند. حداقل دو مطلب مربوط به صنعت ساختمان باید توسط هر دانشجو فرستاده شود. پست دیگر باید بهترین عکس از "دفترچه ساختمان" دانشجو باشد (12 درصد).
  2. دفترچه ساختمان: به منظور افزایش دقت دانشجویان در زمینه مباحث مختلف ساختمانی، هر دانشجو موظف است به تهیه یک دفترچه ساختمان اقدام کند.  این دفترچه شامل عکسها و مطالب ساختمانی است که در پروژه های پیرامون دانشجو در حال ساخت هستند. هر دفترچه شامل 10 موضوع خواهد بود (محدودیتی برای عکسها وجود ندارد). دفترچه ها می توانند در قالب نسخه الکترونیکی PDF ارائه گردند (20 درصد). 
  3. گزارش: هر دانشجو بنا به علایق شخصی یک موضوع اجرایی ساختمان را انتخاب کرده و پس از تأیید استاد اقدام به جمع آوری اطلاعات درباره آن می نماید. اطلاعات باید شامل توضیحات نوشتاری و تصویری باشد. در هر گزارش لیست مصالح و ابزار مورد نیاز، تعداد کارگر، روش مرحله به مرحله اجرا، طول مدت اجرا در واحد زمان، معایب، مزایا، نکات ریز اجرایی، نحوه کنترل کیفیت و نحوه محاسبه هزینه ذکر می گردد. نسخه الکترونیکی PDF پذیرفته می شود (28 درصد). 
  4. امتحان کتبی نهایی: این امتحان جهت ارزشیابی دانشجویان از میزان آگاهی ایشان از مباحث مطرح شده در کلاس انجام می گردد (40 درصد).
 
 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 60 بازدید