مهندسی سیستم (فاطمه رشیدی راد-عمران اب فاضلاب)

تعریف ساده وکامل مهندسی سیستم مجموعه ای هدفمند ازمولفه های مرتبط به هم است که با هم کارمی کنند تاهدفی رابراورده نمایند.مهندسی سیستم شامل مسائلی ازقبیل برنامه ریزی-سازماندهی-کنترل وهماهنگی فعالیتها درراستای استفاده بهینه وموثر ازمنابع انسانی -تجهیزات وتکنولوژی می باشد.
 
به عنوان مثال=سیستم ساده ای مثل یک قلم ممکن است سه یا چهار مولفه ی سخت افزاری باشد.بالعکس سیستم کنترل ترافیک هوایی ازهزاران مولفه یسخت افزاری ونرم افزاری تشکیل شده است.عملکرد موفق هر مولفه سیستم ها به عملکردسایرمولفه ها بستگی دارد.
 
به طورمثال نرم افزاروقتی می تواند عمل کند که پردازنده عمل کند.پردازنده وقتی می تواند محاسبات راانجام دهد که سیستم نرم افزاری تعریف کننده محاسبات باموفقیت نصب شده باشد.
سیستمها معمولا سلسله مراتبی اند به طوری که سیستم های دیگررادربر می گیرند.
 
به عنوان مثال-سیستم کنترل پلیس ممکن است حاوی سیستم اطلا عات جغرافیایی باشد تا جزئیات محل حادثه را مشخص کند.
این سیستم ها رازیر سیستم می نامند

ویژگی زیر سیستم ها این است که می توانند به صورت یک سیستم مستقل عمل کنند.بنابراین یک سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند در سیستم های مختلفی به کار گرفته شود.

/ 0 نظر / 37 بازدید