کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز آلمان(وحید شاه حسینی- کارشناسی عمران)

فناوری نانو به عنوان یک فناوری کلیدی و بین رشته ای، فرصت های زیادی را جهت تقویت رقابت در صنعت ساخت و ساز نظیر ســاخت و ساز سریع تر، منعطف تر، مطلوب تر، پایدارتر و مقرون به صرفه تری را فراهم کرده است؛ و زمینه های کاربردی  در تمام بخش های ساختمان شامل اسکلت، طراحی نما، مهندسی ساختمان (سیستم های ساختمانی) و طراحی ًاین فناوری، تقریبا داخلی را شــامل می شــود. کنترل خواص مــواد در مقیاس نانو و نیز کنتــرل اثرات فیزیکی و شــیمیایی مربوطه، تولید مصالح ساختمانی چندمنظوره با کارایی بالا را ممکن می سازد، که این امر باعث ایجاد ارزش افزوده، افزایش دوام، کیفیت و پایداری محیط زیســت می شــود. قابل ذکر است این فناوری کاربرد وسیع و چشــمگیری در احداث زیرساخت های اصلی نظیر سدها، راه ها، پل ها و کانال ها و... دارد.
از آنجا که صنعت ساختمان یکی از مهم ترین بخش های صنعت در جهان بوده و موجب اشتغال 7 درصد در سراسر دنیا گردیده است بنابراین نیاز به مدیریت در سطح بالایی دارد از این رو در آینده نیاز به فناوری و تکنولوژی هایی نوین همانند نانو احساس خواهد شد.
 
/ 0 نظر / 76 بازدید