نمرات واقعی درس ایمنی و بهداشت

تذکرات:

  • این نمرات واقعی شماست که با ارفاق کمی در اینجا ثبت شده است. نمرات نهایی (با کمک بیشتر) را از طریق سیستم آموزش دانشگاه پیگیری کنید.
  • نمرات بسیار دست بالا داده شده است لذا از اعتراض بیجا خودداری کنید.اگر احساس می کنید که نمره کتبی شما از انتظاری که دارید خیلی پائین تر است می توانید به عنوان اعتراض به من ایمیل بزنید.
  • اگر مایل به صحبت با من هستید می توانید با شماره تلفن 09213725617 از ساعت 5 عصر تا 9 شب تماس بگیرید. (به تماسهای خارج از این ساعات جواب نمی دهم)
  • توجیهاتی نظیر ترم آخر بودن، مشکلات خانوادگی، مشروطی و ... قابل قبول نمی باشند. لطفا از بیان اینگونه مطالب در متن اعتراض خود خودداری کنید.
  • کلیه نمرات روز سه شنبه 8 مرداد نهایی خواهند شد.

 

ترم دوم - سال 91-92

 

ایمنی و بهداشت

         

 

نمره

امتحان

شماره دانشجویی

ردیف

       

14

12

881101035

1

12

10

891101055

2

14

12

901101039

3

16

14

901101047

4

18

16

901101092

5

20

18

901101114

6

14

12

901101130

7

18

16

911101007

8

18

16

911101009

9

18

16

911101018

10

16

14

911101021

11

12

10

911101037

12

12

10

911101038

13

16

14

911101039

14

14

12

911101041

15

14

12

911101043

16

14

12

911101045

17

16

14

911101047

18

12

10

911101048

19

16

14

911101050

20

10

8

911101051

21

16

14

891701081

22

18

16

901701014

23

18

16

901701019

24

12

10

901701067

25

8

6

901701098

26

14

12

911701004

27

16

14

911701005

28

16

14

911701011

29

16

14

911701013

30

18

16

911701016

31

18

16

911701017

32

12

10

911701018

33

-

-

911701020

34

12

10

911701026

35

-

-

911701028

36

14

12

911701031

37

14

12

911701032

38

14

12

911701033

39

16

14

911101050

40

16

14

912101037

41

14

12

911101049

42

14

12

911101046

43

18

16

صفریان-آرمین

44

16

14

911101027

45

/ 0 نظر / 41 بازدید