پست های ارسال شده در بهمن سال 1391

نمرات درس قوانین کار و مبحث دوم مقررات ملی

این نمرات واقعی از امتحان کتبی می باشد. برای دیدن نمرات نهایی به سایت دانشگاه مراجعه کنید.   13 872201044 9 881201038 11 881201112 غ 881201161 10 891101036 15 891101057 9 891201068 8 891701047 9 891701050 10 891701071 14 901101010 12 901101105 9 901201003 12 901201022 14 901201049 14 901701021 11 901701022 8 901701032 12 901701046 13 901701053 4 901701078 14 901701083 18 911201005
/ 1 نظر / 63 بازدید

نمرات امتحان کتبی و همچنین Excel برنامه نویسی کامپیوتر

  ترم اول سال 90-91 دکتر اثنی عشری   برنامه نویسی کامپیوتر                              Excel (%) امتحان کتبی (درصد) شماره دانشجویی    Excel (%) امتحان کتبی (درصد) شماره دانشجویی 80% 40% 911902051   85% 75% 911902001 75% 60% 911902052   95% 90% 911902002 75% 70% 911902053   85% 70% 911902003 65% 60% 911902054   70% 75% 911902004 25% 85% 911902055   90% 95% 911902005 90% 80%
/ 2 نظر / 63 بازدید

نمرات امتحان کتبی مهندسی سیستم ها - مدیریت و کنترل پروژه

  ترم اول سال 90-91   دکتر اثنی عشری   مهندسی سیستم-مدیریت و کنترل پروژه                                 امتحان کتبی (درصد) شماره دانشجویی   امتحان کتبی (درصد) شماره دانشجویی   امتحان کتبی (درصد) شماره دانشجویی 60% 891601062   74% 901501099   ت 851502529 62% 891601074   26% 881501063   78% 881501005 60% 891601086   57% 881501075   غ 881501047 35% 892601021   63% 881501087   57% 881501126 58% 892601025   52%
/ 1 نظر / 82 بازدید

نمرات امتحان کتبی روشهای اجرا - کارگاه تکمیلی ساختمان

    ترم اول سال 90-91 دکتر اثنی عشری روشهای اجرا - کارگاه تکمیلی ساختمان                     امتحان کتبی (درصد) شماره دانشجویی   امتحان کتبی (درصد) شماره دانشجویی غ 901401041   61% 891501066 84% 901401042   66% 892501011 42% 901401043   58% 901501051 81% 901401050   97% 891501043 53% 901401060   50% 891501078 41% 901401064   76% 891501095 66% 901401089   34% 901501008 58% 901401997   غ 901501018 64%
/ 0 نظر / 191 بازدید