سقف کامپوزیت (محمد رضا فرهمند - ؟؟؟)

سقفهایی از فولاد و بتن برای اینکه یکپارچگی این سقف رعایت شود از برشگیر(ناودانی)استفاده شده.که این نبشی را با بتن درگیر ایجاد کرده و چون تیر های فرعی ر دار بودن تیر های اصلی کامپوزیت به علت گیردار بودن  و با توجه به لنگا پوش (لنگر زلزله)بتن روی تیر های اصلی نمیتواند به مقاومتش کمک کند.میلگرد های استفاده شده حرارتی است.در قالبندی تخته کوبی مهمترین مزیت این است که  در زیر سقف کامپوزیت خلایی وجود دارد که برای لوله تاسیساتی استفاده شده.
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=8f472c4d99&view=att&th=13af651899f855d0&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9l9ykJJ8R5BiaqOwMgfE-J&sadet=1353254290460&sads=B3zZfhJqdwQAjwQErjxTJaMIn1A
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=8f472c4d99&view=att&th=13af651899f855d0&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9l9ykJJ8R5BiaqOwMgfE-J&sadet=1353254293293&sads=9XvjB3lJCdEqhcnHagIwz7y5uNU
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=8f472c4d99&view=att&th=13af651899f855d0&attid=0.3&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9l9ykJJ8R5BiaqOwMgfE-J&sadet=1353254296149&sads=NIvnwt_QNLzsQSP9cQ4u9vcHM5Y

 

/ 0 نظر / 58 بازدید