آشنایی با مدیریت طرح(فاطمه شمسیان فرد-ارشد مدیریت ساخت)

با توجه به این که مجریان طرح های عظیم عمرانی برای تکمیل طرح های خود مطابق زمان و هزینه های پیش بینی شده با مشکلات فراوانی روبرو هستند، روش پیمان کاری مدیریت (MC) از جمله روش هایی است که با هماهنگی میان مراحل طراحی و ساخت و نیز جدا نمودن وظایف مدیریتی از وظایف فنی طراحی و ساخت به انجام خدمات میپردازد. ازخدمات مدیریت طرح برای تکمیل مرحله ساخت، بهره برداری و سپس نگهداری صحیح از واحدهای مختلف یک پروژه میتوان به مدیریت،هماهنگی و مشاره،تهیه برنامه زمان بندی،هماهنگی عملیات اجرایی و نظارت بر ساخت، کنترل مواد و مصالح و تجهیزات، خدمات دوره بهره برداری و براورد و کنترل هزینه و نیز کنترل و تضمین کیفیت اشاره کرد.
نظر نویسنده:با توجه به دو فاکتور بسیار مهم هزینه و زمان و نیز نداشتن تجربه و تخصص لازم در اداره پروژه  برخی از مجریان طرح استفاده از چنین روشهای مدیریتی توسط افراد کارآزموده و متخصص می تواند نقش موثری در تسریع و بهبود مراحل مختلف اجرای پروژه داشته باشد.
/ 0 نظر / 85 بازدید