مزایای جوشکاری(مریم امینی-عمران-ساختمان )

جوشکاریروش اتصال دائم دو قطعهاست که در نتیجه ترکیب مناسبی از فشار و درجه حرارت بالا به وجود می آید.فاکتور مهمی که درجوشکاریبایستی در نظر داشتاثرات متالورژی است که در حین حرارت دادن و سرد کردن در منطقه جوش به وجود می آید. طبقه بندی انواع روش های جوش کاری مشکل می باشد یک نوع طبقه بندی بر اساس منبعحرارتی با نوع روش پوشش و محافظ به کار برده شده و یا مثلاً استفاده از روش دستی،نیمه اتوماتیک و غیره... انجام شده است.

احتیاجات بشر به اتصالات مدرن ،سبک، محکم و مقاوم در سالهای اخیر و مخصوصاً بیست سال اخیر سبب توسعه سریع این فن گردید و سرمایه گذاری های عظیم چه از طرف دولت ها و چه صنایع نظامی و تخصصی در این مورد اعمال گردیده است

لینک

/ 0 نظر / 66 بازدید