مدیریت ساخت

این صفحه اطلاعات مهم در مورد واحد مدیریت ساخت را شامل می شود.


هدف این درس: 

آشنایی با اصول و کلیات امور مدیریتی ساخت و اجرای پروژه های عمرانی

 

تعریف:

مدیریت ساخت عبارت است از برنامه ریزی، هماهنگسازی و کنترل یک پروژه ساختمانی از آغاز تا پایان. هدف مدیریت ساخت حرکت در مسیر خواسته های کارفرما برای تولید یک بنای جدید می باشد که هم از جهت کارکرد و هم از لحاظ مالی مطلوب و مقبول باشد.

ارزشیابی:

  1. مشارکت فعال در وبلاگ: دانشجویان موظفند تعداد سه پست و سه کامنت در وبلاگ "مدیریت ساخت" ثبت کنند. حداقل دو مطلب مربوط به صنعت ساختمان باید توسط هر دانشجو فرستاده شود (12 درصد).
  2. انجام پروژه: برای تمرین مفاهیم تدریس شده یک پروژه دانشگاهی برای تهیه مدارک شرکت در مناقصه برای ساختن یک بنای فرضی تعریف می گردد. دانشجویان در گروههای پنج نفره و در طول ترم اقدام به انجام پروژه می نمایند. به مرور و با تدریس مباحث مختلف پروژه تکمیل خواهد شد (48 درصد).
  3. امتحان کتبی نهایی: این امتحان جهت ارزشیابی دانشجویان از میزان آگاهی ایشان از مباحث مطرح شده در کلاس انجام می گردد (40 درصد).
 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 57 بازدید