نمرات واقعی درس مهندسی سیستم ها و درس مدیریت پروژه های آب و فاضلاب

تذکرات:

  • این نمرات واقعی شماست که با ارفاق کمی در اینجا ثبت شده است. نمرات نهایی (با کمک بیشتر) را از طریق سیستم آموزش دانشگاه پیگیری کنید.
  • نمرات بسیار دست بالا داده شده است لذا از اعتراض بیجا خودداری کنید.اگر احساس می کنید که نمره کتبی شما از انتظاری که دارید خیلی پائین تر است می توانید به عنوان اعتراض به من ایمیل بزنید.
  • اگر مایل به صحبت با من هستید می توانید با شماره تلفن 09213725617 از ساعت 5 عصر تا 9 شب تماس بگیرید. (به تماسهای خارج از این ساعات جواب نمی دهم)
  • توجیهاتی نظیر ترم آخر بودن، مشکلات خانوادگی، مشروطی و ... قابل قبول نمی باشند. لطفا از بیان اینگونه مطالب در متن اعتراض خود خودداری کنید.
  • کلیه نمرات روز سه شنبه 8 مرداد نهایی خواهند شد.

 

ترم دوم - سال 91-92

مهندسی سیستمها

 

         

نمره از 20

امتحان از 100

شماره دانشجویی

ردیف

 

       

 

9.8

30%

881901998

1

 

15.6

80%

901901018

2

 

12.32

56%

901901026

3

 

16.52

86%

901901028

4

 

17.4

85%

901901030

5

 

12.6

50%

901901034

6

 

11.88

54%

901901042

7

 

13.12

61%

901901046

8

 

8.72

21%

901901047

9

 

17.16

83%

901901049

10

 

13.48

54%

901901054

11

 

13.92

56%

901901059

12

 

11.96

53%

901901060

13

 

12.68

49%

901901065

14

 

13.48

54%

901901067

15

 

16.4

90%

901901069

16

 

15.6

70%

891601010

17

 

8.2

10%

891601044

18

 

9.76

18%

892601001

19

 

4.52

21%

892601017

20

 

8.52

21%

892601028

21

 

7

-

901601001

22

 

14.56

63%

901601035

23

 

7.4

45%

891501022

24

 

16.08

74%

891501046

25

 

14.12

61%

891501066

26

 

11.44

37%

891501105

27

 

15.08

79%

892501001

28

 

9.76

33%

892501011

29

 

13.84

62%

901501005

30

 

15.44

72%

901501007

31

 

13.88

54%

901501008

32

 

12.16

53%

901501019

33

 

12.8

60%

901501028

34

 

11.44

42%

901501033

35

 

9.6

35%

901501036

36

 

13.8

70%

901501037

37

 

17.04

77%

901501046

38

 

12

45%

901501048

39

 

9.96

28%

901501053

40

 

13.24

57%

901501055

41

 

12.68

54%

901501057

42

 

13.72

66%

901501060

43

 

17.04

77%

901501065

44

 

14

60%

901501073

45

 

11.8

45%

901501074

46

 

14.04

52%

901501079

47

 

9.12

36%

901501090

48

 

14.08

59%

901501092

49

 

12.12

46%

901501094

50

 

13.56

58%

891501993

51

 

/ 0 نظر / 38 بازدید