تغییرات رنگ و محوسازی در آسفالت (آمنه نیکویی -علمی کاربردی معماری)

 جادهای که با آسفالت رنگی سنگفرش شده باشد میتواند به همان اندازه که امنیت و یکنواختی رانندگی را بهبود بخشد مجموعه دیدنی بهتری ایجاد کند. در این تحقیق ، نمونه های آسفالت رنگی به همراه مقادیر مختلف رنگ, برای مطالعه تغییرات رنگ سطح در دوره های مختلف و افزایش طول عمر، بررسی می شوند. نتایج نشان میدهد که مقدار و نوع رنگ افزوده شده ودهانه های مختلف قدیمی بر محوسازی آسفالت رنگی تأثیر می گذارد. همچنین نتایج نشان می دهد که آسفالت روشن به همراه  % 5 رنگ, قادر به ساخت آسفالتی است که بهتر رنگ شده است. سرانجام، آسفالت رنگی به همراه رنگ قرمز مقاومت بهتری را در مقابل نور ماوراءبنفش نشان داد.

لینک   

/ 0 نظر / 47 بازدید