هنر درس دادن

The art of teaching is the art of assisting discovery.

Mark Van Doren, American poet

/ 2 نظر / 90 بازدید
فائزه گنجه

"The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires." William Arthur Ward

فاطمه کماری

موافقم زیرا اغلب کشف برای دو طرف آموزش دهنده و فراگیرنده اتفاق می افتد.