کف سازی سالن های ورزشی چند منظوره (محمد رجبی-کاردانی فنی عمران)

کفسازی در سالنهای ورزشی چندمنظوره دردو گروه الاستیک وغیر الاستیک دسته بندی میشود.کفهای غیر الاستیک بدون خصوصیت برجهندگی است.این نوع کفهادر سالنهای پررفت وآمدی که درمعرض ریزش آب،مواد شیمیایی وتغییرات زیاد درجه حرارت قرار بگیرد مورد استفاده دارد.
کفهای الاستیک به سه صورت به شرح زیراجرا می شود:
1-کفهای الاستیک با زیرسازی غیر الاستیک:این نوع کف ها ازدو قسمت بستر زیرین ورویه تشکیل می شود.میزان الاستیسیته این نوع کف هافقط از کم وکیف کف پوش رویه حاصل میشود.دراین نوع کفها دامنه الاستیسیته محدود وبه صورت موضعی می باشد.
2-کفهای الاستیک با زیر سازی الاستیک:این نوع کف هاازسه قسمت بستر زیرین بستر میانی ورویه تشکیل می شود.میزان الاستیسیته این کف هااز بستر میانی حاصل می شود.دراین نوع کف ها دامنه الاستیسیته بسیار وسیع وبه صورت ناحیه ای می باشد.
3-کفهای الاستیک بازیرسازی ورویه الاستیک:این نوع کف ها از ترکیب کفهای نوع اول ودوم حاصل می شود.میزان الاستیسیته درنوع کفها به صورت مرکب می باشد
این نوع کف ها بسیار مقاوم و بصرفه می باشند.اگر درست اجراع شوند و در محل خود به خوبی محکم شوند کارایی خوب و مناسبی دارند و کمتر نیاز به تعمیر پیدا می کنند.
درست است این کف ها در سالنهای پررفت وآمدی که درمعرض ریزش آب،مواد شیمیایی می باشند قرار میدهیم ولی  بهتر است تا جای ممکن از ریختن مواد شیمیایی جلوگیری شود.

لینک

/ 0 نظر / 204 بازدید