سیستم سقف کوبیاکس (Cobiax)-(نسرین ذکایی - ارشد معماری )

در روند اجرای سیستم سقف کوبیاکس ، ابتدا پس از آرماتور گذاری لایه زیرین ، قفسه هایی از گوی های کروی شکل با فاصله کنار هم روی شبکه آرماتور زیرین قرار گرفته و پس از آرماتور بندی لایه فوقانی ، بتن روئی ریخته می شود. در نهایت مقطع دال به صورت  Iشکل با جان با ضخامت متغیر در می آید.  
  با توجه به آنکه در دال های بتنی دو طرفه ، معمولا“ از نظر تحمل نیروی برشی مشکلی وجود ندارد ، اصول طراحی این نوع سقف ، بر مبنای حذف قسمتی از بتن میانی و ایفای عملکرد دال دو طرفه می باشد به نحوی که یک دال بتنی حاوی حفره های ناشی از حضور گوی های کروی تو خالی فراهم می شود.
این نوع سقف در زمینه های سازه ، انرژی ، حریق و آکوستیک در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بررسی شده و کاربرد آن در حیطه الزامات تدوین شده مورد تأیید می باشد.
 این سقف ها در مقایسه با سقف های بتن مسلح که دلیل نیاز به کنترل تغییر شکل ها و ترک ها دارند ، از وزن کمتری بر خوردار هستند . بنابراین با توجه به کاهش بارهای مرده ،دارای مقاومت مناسبی جهت مقابله با نیروهای زلزله را دارا می باشد.
/ 0 نظر / 88 بازدید