دیوارهای برشی فولادی (سپیده رنجیده پور-معماری-معماری)

در سه دهه اخیر استفاده از دیوار برشی فولادی به عنوان یک سیستم باربر جانبی در ساختمان مورد توجه پژوهشگران و طراحان قرارگرفته است. این پدیده نوین که در جهان به سرعت رو به گسترش است، در ساخت ساختمانهای جدید و بعضاً تقویت ساختمانهای موجود،به خصوص در کشورهای با لرزه خیزی بالا همچون آمریکا و ژاپن به کار گرفته شده است.این سیستم، جایگزینی تمیزتر و سریع تر به لحاظ اجرایی و ایمن تر به لحاظ مقاومت و رفتار، نسبت به دیوار برشی بتنی می باشد و نه تنها در سازه های فولادی بلکه در سازه های بتنی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

لینک

/ 2 نظر / 87 بازدید
دکتر اثنی عشری

خیلی خوب

بهنام عبدی

احسنت جالب بود