/ 1 نظر / 115 بازدید
پریسا محمدی

این فناوری همچنین قابلیت شبیه سازی موقعیتهای مختلف مثل هوای طوفانی، سیل و امکان بررسی مقاومت سازه هایی مانند پل و کانالهای فاضلاب در هنگام بروز چنین وقایعی را نیز دارد.