مدیریت ساخت

مهندسی عمران و معماری دانشگاه علاء الدوله سمنانی

پاسخنامه دو نفر از دانشجویان الاستیسیته - ارشد سازه

برگه دو نفر از دانشجویان ارشد سازه که نسبت به نمره درس الاستیسیته معترض بودند در زیر قرار داده شد. با تشکر از آقای دکتر مهران نیا استاد درس مربوطه که برگه ها رو در اختیار من قرار دادند.